top of page

Algemene voorwaarden

Waarborg


Naar Europese richtlijnen genieten alle toestellen die door ons verkocht worden van een waarborgperiode. Momenteel is die waarborgperiode één à twee jaar, afhankelijk van het product. Indien de fabrikant een langere periode opgeeft wordt die ook door ons gerespecteerd. Toestellen die tijdens de waarborgperiode defect gaan, dienen volgens de procedure van de fabrikant hersteld te worden. Herstellingen door derden worden niet toegestaan.

Levering en bestelling


Al de leveringen gebeuren in overeenstemming met onze verkoopsvoorwaarden. Leveringen gebeuren steeds volgens afspraak. Bestellingen kunnen worden afgehaald tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag, en dit
enkel op afspraak.


Algemene verkoopsvoorwaarden


Behoudens bijzondere voorwaarde, op briefpapier, offerte, facturen of de erbij behorende bijlage, worden als geschreven aanzien en zijn volgende verkoopsvoorwaarden van toepassing.
 

1 In ontvangstnamen
1.1 De klant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Eventuele klachten of betwistingen zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf werkdagen na leverdatum of factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de geleverde goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij grondige inspectie kan worden opgemerkt.

 

2 Waarborg
2.1 Alle producten worden verkocht volgens specificaties van de producent. Wij geven geen enkele garantie betreffende deze specificaties en kunnen aldus niet aansprakelijk gesteld worden als de toestellen niet aan de specificaties beantwoorden, of als de klant andere specificaties verwacht dan deze door de producent opgegeven.

 

3 Prijs
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders is overeengekomen. Alle prijzen kunnen op elk ogenblik veranderen zonder voorafgaandelijk bericht.

 

4 Leveringstermijnen
4.1 De leveringstermijnen zijn bij benadering gegeven en verplichten ons al het mogelijke te  doen om ze te  respecteren zonder dat overschrijding ervan de koper enig recht op schadevergoeding in/of annulatie van zijn bestelling verschaft.

 

5 Verzendingen
5.1 Bestellingen beneden de €250 komen niet voor verzending in aanmerking en zullen zonder melding bij de volgende bestelling worden gevoegd. Speciale zendingen, uitgevoerd op vraag van de klant, worden verhoogd met alle daaruit voortvloeiende kosten.
5.2 De goederen worden altijd op risico van de bestemmeling verzonden, zelfs in geval van bijzondere voorwaarden zoals, maar niet beperkt tot, levering franco, FOB, vervoer en/of montage door onze zorgen. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of transportschade.
5.3 Indien de verzending of afhaling om een reden, onafhankelijk van onze wil vertraagd wordt, zullen de goederen indien nodig op kosten en risico van de klant gestapeld en bewaard worden.

 

6 Terugzendingen
6.1 Retours dienen van de originele verpakking zonder gebreken te worden voorzien. 

6.2 Door de klant verkeerd bestelde goederen worden niet teruggenomen.
6.3 De terugzending moet steeds FRANCO gebeuren.
6.4 Retourzendingen, anders dan wegens gemotiveerde en tijdige klachten en zonder voorafgaand akkoord zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch zonder geldige reden, dan zullen deze vernietigd worden op kosten van de klant.

 

7 Waarborg
7.1 Bij niet-conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan dan wel tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat enige schadeloosstelling kan gevorderd worden. Wij zullen tot geen enkele  schadeloosstelling gehouden zijn tegenover de klant of derde, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

 

8 Betaling
8.1 Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar contant bij levering. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven, berekend op basis van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen en wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgave van de factuur, vermeerderd met 2ù. In geval van niet of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht om het bedrag met 15% te verhogen, met een minimum van €75. Alle kosten door ons gemaakt die te maken hebben met de niet of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, zoals, maar niet beperkt tot manings-, gerechts-, administratie- en personeelskosten enz. komen ten laste van de koper als supplementaire schadevergoeding. Wij behouden ons het recht deze kosten geheel of gedeeltelijk aan te rekenen. Hoofdsom, schadevergoeding en intresten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is. Indien het vertrouwen van de verkopen in de kredietwaardigheid van de koper door gerechtelijke beschikkingen tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die een geschikte uitvoering der genomen verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoud de verkoper het recht voor de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper geen voldoening schenkt in de gebeurlijke gevallen behoud de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, ook wat betreft goederen die reeds werden verzonden. Indien wij ongunstige inlichtingen over de verkoper zouden vernemen, zelfs na bevestiging van de bestelling, behouden wij ons het recht de betalings- en leveringsvoorwaarden te wijzigen.
8.2 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswegen en zonder  ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.
8.3 De klant is niet gerechtigd zijn betaling stop te zetten in geval van klacht of beroep op de waarborg.
8.4 Wij behouden ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen, tot de volledige betaling van de prijs en eventuele interesten en kosten. Tevens behouden wij het recht ze terug te nemen op kosten van de koper.
8.5 De betalingen betreffende de aangerekende auteursrechten en dergelijke, geeft nooit recht op aftrek van disconto. De BTW op aangerekende auteursrechten en dergelijke zal dan ook steeds berekend worden op het volledige bedrag.

 

9 Rechtsbevoegdheid
9.1 Voor ieder geschil erkent de klant de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen. Wij kunnen nochtans het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank brengen.

bottom of page